Het Servicepunt is een initiatief van:

Criteria en voorwaarden startsubsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door een energiecollectief uit de provincie Groningen. Een energiecollectief of bewonersgroep is een groep van ten minste drie bewoners, al dan niet georganiseerd in de vorm van een rechtspersoon. Indien deze bewonersgroep niet is georganiseerd in de vorm van een rechtspersoon, dan dient een van de bewoners in de bewonersgroep de aanvraag in mede namens de andere bewoners.

Een aanvraag wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  1. Het project levert op korte en/of langere termijn een positieve bijdrage aan de realisatie van energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.
  2. De activiteiten vinden plaats in de provincie Groningen.
  3. Het project draagt bij aan versterking van de leefbaarheid in het dorp. Er is een aantoonbaar draagvlak onder bewoners/belanghebbenden, of er is voldoende onderbouwd dat dit is te verkrijgen.
  4. Het project dient realistisch en (financieel) haalbaar te zijn.
  5. Bij inhuur van deskundigen dient het product dat wordt opgeleverd te worden omschreven.
  6. De subsidie wordt binnen een jaar na toekenning uitgegeven, tenzij hierover afwijkende afspraken worden gemaakt tussen de aanvrager en de subsidieverstrekker.
  7. De initiatiefnemers zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om het project te realiseren. Deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in het voorstel.
  8. Het energiecollectief heeft als oogmerk sociale, ecologische en economische waarde te creëren door het uitvoeren van gemeenschappelijke duurzame energieprojecten en/of een coöperatie hiertoe op te richten. De activiteiten dienen gericht te zijn op het creëren van lokale waarde voor haar deelnemers en nadrukkelijk niet bedoeld om winst te maken anders dan noodzakelijk is voor de vorming van een buffer om de continuïteit van het collectief op langere termijn te kunnen waarborgen.
  9. Bij de aanvraag moet een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring overgelegd worden.

In de regeling startsubsidie Lokale Energietransitie vindt u alle voorwaarden en criteria.

Twijfelt u of komt u er niet uit, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!